44 646 43 09 biuro@derewenda.pl

Co zbieramy

Kod odpaduGrupy, podgrupy i rodzaje odpadów
02 01 10Odpady metalowe
03 01 01Odpady kory i korka
03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione
03 01 81odpady z chemicznej przeróbki drewna inne
03 01 99Inne niewymienione odpady
03 03 01Odpady z kory i drewna
03 03 02Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)
03 03 05Szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 07Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
03 03 09Odpady szlamów defekosaturacyjnych
03 03 10Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
03 03 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
03 03 80Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
03 03 81Szlamy z innych procesów bielenia
03 03 99Inne nie wymienione odpady
04 02 09Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 10Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
04 02 15Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
04 02 17Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
04 02 20Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
04 02 21Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
04 02 80Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
04 02 99Inne nie wymienione odpady
08 01 12Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 01 14Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
08 01 16Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 01 18Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 20Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 99Inne nie wymienione odpady
08 02 01Odpady proszków powlekających
08 02 02Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 03Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 99Inne nie wymienione odpady
08 03 17*Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 18Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 04 10Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
08 04 12Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
08 04 14Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
08 04 16Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
08 04 99Inne nie wymienione odpady
09 01 07Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 08Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra
09 01 10Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 12Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 
09 01 99Inne nie wymienione odpady
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02Popioły lotne z węgla
12 01 01Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04Cząstki i pyły metali nieżelaznych
12 01 05Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 13Odpady spawalnicze
12 01 15Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 17Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
12 01 21Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
12 01 99Inne nie wymienione odpady
13 01 04*Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05*Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 09*Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 10*Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 11*Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12*Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13*Inne oleje hydrauliczne
13 02 04*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06*Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07*Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08*Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 03 01*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
13 03 06*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 07*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 03 08*Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 
13 03 09*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
13 03 10*Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
14 06 01*CFC, HCFC, HFC
15 01 01Opakowania z papieru i tektury
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03Opakowania z drewna
15 01 04Opakowania z metali
15 01 05Opakowania wielomateriałowe
15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07Opakowania ze szkła
15 01 09Opakowania z tekstyliów
15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11*Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02 02*Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 03Zużyte opony
16 01 07*Filtry olejowe
16 01 08*Elementy zawierające rtęć
16 01 09*Elementy zawierające PCB
16 01 12Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
16 01 13*Płyny hamulcowe
16 01 14*Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 15Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 16Zbiorniki na gaz skroplony
16 01 17Metale żelazne
16 01 18Metale nieżelazne
16 01 19Tworzywa sztuczne
16 01 20Szkło
16 01 22Inne nie wymienione elementy
16 01 99Inne nie wymienione odpady
16 02 09*Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10*Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 15*Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 03*Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 04Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 05*Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 06 01*Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02*Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03*Baterie zawierające rtęć
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 06 06*Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
16 08 01Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 03Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
16 08 04Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 07*Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
16 80 01Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16 81 02Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
16 82 02Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny
17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82Inne nie wymienione odpady
17 02 01Drewno
17 02 02Szkło
17 02 03Tworzywa sztuczne
17 03 02Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80Papa odpadowa
17 04 01Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02Aluminium
17 04 03Ołów
17 04 04Cynk
17 04 05Żelazo i stal
17 04 06Cyna
17 04 07Mieszaniny metali
17 04 09*Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
17 04 10*Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
17 04 11Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 
17 05 04Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
18 01 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 02 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
19 10 01Odpady żelaza i stali
19 10 02Odpady metali nieżelaznych
19 12 01Papier i tektura
19 12 02Metale żelazne
19 12 03Metale nieżelazne
19 12 04Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05Szkło
19 12 06*Drewno zawierające substancje niebezpieczne
19 12 07Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08Tekstylia
19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 11*Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
20 01 01Papier i tektura
20 01 02Szkło
20 01 10Odzież
20 01 11Tekstylia
20 01 13*Rozpuszczalniki
20 01 14*Kwasy
20 01 15*Alkalia
20 01 17*Odczynniki fotograficzne
20 01 19*Środki ochrony roślin I i II klasa toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01
20 01 29*Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 
20 01 34Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37*Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39Tworzywa sztuczne
20 01 40Metale
20 01 41Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02Gleba, ziemia w tym kamienie
20 02 03Inne odpady nie ulegające biodegradacji